BEVAKARENS årskrönika

Helt dominerande det gånga året har kommit att bli vad som hänt och händer i Alingsås kommun, ett till synes outtömligt förråd av konstigheter, oegentligheter, gynnanden, missgynnanden, döljanden, ljugande, godtyckliga avskedanden, valhänt politiskt hantering och annat.
Allt på kommunens invånares bekostnad.

Den 12 februari 2018 publicerade jag mitt först inlägg i BEVAKAREN. Det handlade om ett flyghaveri i Björboholm den 31 augusti 1943, en artikel jag skrivit i första hand för webbtidningen Floda Nyheter men som även kunde vara intressant för folk som har anknytning till sjön Mjörn.
Den får ses som uttryck för mitt historiska intresse.
Mer skrivet i ämnet har blivit om flygkraschen vid Anten 1944 och om Lövekulle Udde.

Allra mest om Alingsås kommun idag.
Det var kanske inte tanken från början att det skulle bli så mycket, men det hände och händer saker hela tiden och det som rapporterades/rapporteras i Alingsås Tidning, som ju är den enda informationskanalen och sanningen för många Alingsåsare, kan jag inte betrakta som det mest relevanta.
Kände att det fanns och finns mycket mer som borde komma Alingsåsarna till del för att ge samma invånare möjligheten att bedöma om de politiker vi röstat fram i vår representativa demokrati verkligen representerar oss.

Sammanlagt har det hittills blivit 45 artiklar med denna i BEVAKAREN som har haft 24 565 besökare och 79 756 visningar sedan starten.

Flest besökare var den 9 april 2018.
Det var den dag Susanne Wirdemo lade ut sitt famösa dokument på Alingsås kommuns interna hemsida där hon anklagade dåvarande kommunalrådet Joakim Järrebring och dåvarande personalchefen Roland Ödh för att konspirera i avsikt att avsätta henne.
Samma morgon blev Roland Ödh kallad till Susanne Wirdemo där han fick beskedet att lämna sitt jobb med omedelbar verkan.
Två artiklar om detta den dagen har visats 4 612 gånger.

Mest läsa artikel.
Är den om att kommunalrådet Daniel Filipsson tog mer än 100 dagar på sej att skriva ett nytt anställningsavtal till den då sedan mer än tre månader sparkade Susanne Wirdemo och då ge henne en löneförhöjning på 3 000 kronor trots att hon blivit av med halva jobbet.
Den har hittills visats 3 334 gånger.

Stor spridning av läsare
I statistiken över var läsare till BEVAKAREN finns läsare i 60 länder
Här listan på de 15 i topp.
BevakarenLÄNDER

Längre ner i listan finns länder som Argentina, Peru, Nepal, Honduras, Egypten, Ryssland och Sydkorea. Dock ej Nordkorea.
Från flera bara något enstaka besök.

Det ser ju väldigt internationellt ut men vet inte om det är svenskar på utlandsresa som läser eller om det registreras av någon annan anledning.

Några händelser ur det gånga BEVAKAR-året.

Personalflykten.
En tredjedel av personalen på kommunledningskontoret slutade eller blev utköpta, för tillsammans 5,7 miljoner, under Susanne Wirdemos tid som kommundirektör utan att politikerna i kommunstyrelsen reagerade.
Det ger upphov till följande fråga?
Om våra högsta styrande politiker inte kan känner av läget i det hus de arbetar, vilken förmåga besitter de då att känna av läget i kommunen som helhet?

Men en som noterade vad som hände var dåvarande personalchefen Roland Ödh.

I ett internt e-postmeddelande uttryckte han sin oro för personalsituationen för dåvarande kommunalrådet Joakim Järrebring (s).
Detta interna meddelande kom på något sätt Susanne Wirdemo till del som då anklagade Joakim Järrebring och Roland Ödh för att, citat ur hennes beskrivning: ”gått bakom ryggen på kommundirektören med syfte att misskreditera och avsätta henne”.
Resultatet blev att Roland Ödh, som alltså insåg allvaret i personalflykten, fick lämna sitt jobb med omedelbar verkan medan Susanne Wirdemo fick sitta kvar i orubbat bo.
Dessutom påstod hon att Alingsås kommun hade ett säkert e-postsystem, vilket det uppenbarligen inte hade.

Från styrande politiskt håll hördes ingenting.


Åsiktsregistreringen.
Sedan dåvarande näringslivschefen Magnus Thordmark sagts upp från sitt arbete så gick Susanne Wirdemo eller, på hennes uppdrag, någon av hennes underhuggare igenom hans dator.

Där hittades två e-postmeddelanden skickade till honom från två kommunanställda där de beklagade hur han hanterats av kommunledningen och uttrycker sitt stöd för honom.

I dessa medelanden finns inga som helst fakta eller något som har med ABC-härvan att göra – de uttrycker enbart åsikter om hanteringen av Magnus Thordmark.

Dessa två meddelanden skickade Susanne Wirdemo till sin dåvarande personliga konsult Karin Åhtröm.
Eftersom de enbart innehåll åsikter så är agerandet från Susanne Wirdemo enbart en åsiktsregistrering.

Detta rimmar illa med vad som vad som står skrivet om yttrandefrihet i regeringsformens 2 kap med rubriken

”Grundläggande fri- och rättigheter”:

1 §  Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Från den styrande politiska ledningen hördes inget i detta ärende.


Dataskyddsombudet
”Kompletterande rapport Alingsås Business Center” heter en rapport som framställt av Alingsås kommuns ekonomikontor och som är daterad 22 augusti 2018.
Rapporten saknar både uppgift om författare och underskrift.

Den är på 25 sidor och visar ekonomikontorets syn på vad som är sanning i ABC-härvan.

Till rapporten är bifogat ett mycket stort antal bilagor.
I en av dessa finns 21 tjänstgöringsrapporter för 14 Alingsåsungdomar som arbetat vid olika evenemang med namn,  personnummer och bankkontonummer.
Enligt Datainspektionen är sådana uppgifter att anse som särskilt skyddsvärda  som inte borde lämnas ut.

Såhär skriver Datainspektionen om hantering av personnummer:
Företag, myndigheter och andra får bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

  • ändamålet med behandlingen,
  • vikten av en säker identifiering, eller
  • något annat beaktansvärt skäl.

En privatperson begärde kopia av ekonomikontorets  rapport med bilagor och fick det.
Detta lade han sedan ut på en Facebooksida varvid uppgifterna spreds.

Här skulle man kunna tro att kommunens dataskyddsombud skulle agera.
Det gjorde han också men på ett kanske oväntat sätt.

Han delade nämligen uppgifterna på Facebooksidan vidare med sin egen Facebook och bidrog därmed till att uppgifterna och ungdomarna fick ytterligare spridning.

När detta blev känt så agerade en politiker.
Liberalernas Anita Brodén i kommunstyrelsen ville att dataskyddsombudet skulle stängas av som sådan under tiden en utredning skulle reda ut vad som hänt.

Detta fick dataskyddsombudet att åter agera.
Han anmälde Anita Brodén till Datainspektionen och menade att hennes agerande skulle inskränka på hans rätt till yttrandefrihet i sociala media.Datainspektionen111Ur dataskyddsombudets anmälan till Datainspektionen

Han önskade att Datainspektionen skyndsamt skulle ta sig an ärendet.

Sju veckor senare kom Datainspektionens svar:
Baserat på din beskrivning och det material du skickat in framgår det inte att det rör sig om sanktioner eller avsättning för att du utfört dina uppgifter som dataskyddsombud. Datainspektionen kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av det du har uppgett.”

Dataskyddsombudet valde att anmäla en politiker som reagerat på hans agerande.
Att kommunen lämnat ut skyddsvärda uppgifter avhandlar han som en bisak på fem rader i sin 38 raders anmälan till Datainspektionen på som ”dock ej känsliga”.Datainspektionen11
Ur dataskyddsombudets anmälan till Datainspektionen

Om något vidare agerande från den styrande politiska ledningen i frågan har skett har inte nått någon offentlig spridning.

Undanhållna handlingar
Alingsås kommun har i vissa ärenden visat en säregen ovilja att lämna ut allmänna handlingar eller som alternativ helt enkelt förstöra handlingar.

En begäran om kopior av handlingar som jag gjorde i februari 2018 som gällde all E-postväxlingen mellan kommundirektören och hennes konsulter Karin Åhström och Front Advokater blev avslagen av kommunen.
Kommunens bedömning var att det var fråga om interna handlingar eftersom konsulterna var anlitade av kommundirektören och därmed inte har någon självständig ställning.
Därmed var handlingarna inte krävbara.

Jag överklagade kommunens beslut till Kammarrätten som dömde till kommunens fördel i en del men till min fördel i en annan.
Det som gick till min fördel berodde på att kommunen missat att skriva en fullmakt till konsulterna som i den delen då kom att bli som vilken utomstående som helst.

Då vidtog kommunen den mycket ovanliga åtgärden att överklaga Kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsrätten.
Till sin överklagan bifogade kommunen en fullmakt skriven och daterad i efterhand.

Högsta Förvaltningsrätten avslog tämligen snabbt  kommunens överklagan.
Resultatet blev att jag fick del av en mängd handlingar av vars innehåll jag kan förstå att det inte var önskvärt att de kom till allmänhetens kännedom.

Dokument som försvann exempel 1
Det handlar om ett dokument med namnet ”PM Alingsås kommun angående saklig grund för uppsägning”.
Det är författat av advokatbyrån Front Advokater 21 december 2017 som innehåller advokatbyråns bedömning av argument för att säga upp näringslivschefen Magnus Thordmark från sin tjänst på ABC.
Min begäran om kopia av detta PM besvarades med att det inte är ”avgivet till kommunen och därmed ej en handling hos oss”.
Senare gick av annan e-post att se att handlingen visst kommit in till Alingsås kommun och att kommunens första svar var en ren lögn.

Dokument som försvann exempel 2
I en ännu pågående konflikt mellan Estrad och Alingsås kommun har ett samarbetsavtal mellan kommunen och Estrad kommit av bli en del av konflikten.
Detta formulerades av dåvarande näringslivschefen Magnus Thordmark och skickades av honom till hans chef, Susanne Wirdemo för godkännande innan han skrev under.
Något skriftligt svar fick han aldrig, men enligt honom ett muntligt Ok.
En dryg månad senare skrev han under avtalet.
Det hävdar kommunen att han inte hade rätt att göra.

En begäran från Magnus Thordmark att få en kopia av avtalet har nekats av kommunen.
Att avtalsförslaget skickats till Susanne Widemo styrks av e-postloggen för hennes inkommande e-post.
Den 17 mars klockan 18:23 finns där noterat från Magnus Thordmark ” Projektsamarbete ABC och Estrad”.

En begäran från mig om kopia av handlingen avslogs med motiveringen att dokumentet ingick i en pågående arbetsrättslig konflikt.

När de arbetsrättsliga frågorna avslutas gjorde jag en ny begäran om handlingen.
Svaret blev att handlingen inte fanns.

Något agerande från den styrande politiska ledningen i fråga om detta hanterande har inte kommit offentligheten till del.

Upphandlingen av personliga konsulten.
I den första, ej underskrivna, så kallade interrapporten om ABC anges noggrant hus upphandling ska ske.
Fd kommundirektören Susanne Wirdemo upphandlade själv sin personliga konsult och bollplank, Karin Åhström som hon hette vid den tiden.
Hennes tjänster kom att kosta 485 895 kronor

Det finns många frågetecken kring den upphandlingen.
Den 30 maj ställde jag frågan till kommunens upphandlingschef om upphandlingen av Karin Åhström följt kommunens egna regler.
Har ännu inte fått något svar.

Något intresse från den styrande politiska ledningen för att reda ut detta har inte kommit till offentlighetens kännedom.

Daniel Filipsson avskedsavtal med Susanne Wirdemo.
Efter veckor av diskussioner inom den borgerliga majoriteten så beslutade kommunstyrelsen att sparka Susanne Wirdemo som kommundirektör och ekonomichef.
Det skedde den 27 april.

Samtidigt så ordnades en ny tjänst till henne med den nyuppfunna titeln ekonomidirektör.
Den anställningen skulle vara fram till årsskiftet 2018/19
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (m) fick då också kommunstyrelsens mandat att teckna ett anställningsavtal med Susanne Wirdemo.

Efter mer än tre månader så var det avtalet klart.
Det innebar att Susanne Wirdemo fick sin lön höjd med 3 000 kronor i månaden, trots att hon blivit av med halva jobbet.
Det motsvarar ungefär vad fem undersköterskor inom vård och äldreomsorgen tillsammans fick i löneförhöjning när de gjorde hela sitt jobb.

Den lön som Daniel Filipsson gav Susanne Wirdemo blev 100 000 kronor i månaden.
Avgångsvederlaget på 21 månadslöner som hon hade rätt till när hon sparkades innebar en kostnad för Alingsås kommun på 2 750 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Löneförhöjningen på 3 000 kronor gjorde att hon fick 30 000 kronor extra.

Någon motivering från den politiska ledningen till varför en halvering av arbetsuppgifterna renderade till lönehöjning till en redan hög lön har inte kommit till Alingsåsarnas kännedom.

ABC-härvan
Kommunens hantering av den och personalen i ABC är så omfattande att det skulle kräva en egen årskrönika. Men det ärendet är inte avslutat ännu och BEVAKAREN kommer att fortsätta att rapportera vad som händer där.

 

BEVAKAREN och framtiden
Att skriva väl underbyggda artiklar tar mycket tid.
I snitt uppskattar jag att varje artikel tar minst sex timmar inklusive inhämtning av material.
Det skulle betyda att jag under det gånga året lag mer än sex veckors arbetstid på BEVAKAREN.
Jag har gjort detta helt utan någon form av ersättning för att jag tycker att saker och ting behöver fram i ljuset.
BEVAKAREN ligger på en del av WordPress som är gratis.
Baksidan med den är att det ligger reklam mellan mina texter – reklam som jag inte själv kan se och som jag inte har någon som helst kontroll över.
Det kan vara reklam för sådant jag inte ställer upp på.
Tror mig veta att reklamen ser olika ut för olika läsare beroende på vad läsaren varit inne på för sidor tidigare.
Nu vill jag få bort reklamen, men det kostar pengar.

Därför har jag skapat ett Swishkonto dit det går att lägga ett bidrag för den som tycker att BEVAKAREN har ett värde.
Kontonummer 0722-13 75 94.

Eventuella inkomster lägger jag som lön på min pension vilket innebär att jag betalar skatt för dom.

BEVAKAREN kommer att fortsätta sin bevakning av Alingsås kommun även om jag hoppas att det inte ska bli så mycket elände som det gånga året.
Det finns annat att skriva om också.

 

 

 

En reaktion till “BEVAKARENS årskrönika

  1. Mycket bra och nödvändigt arbete du gjort som varit en ögonöppnare för många.
    En undersökande journalist med blåslampa behövs i varje kommun.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s